Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy

Kategoria

Jednostka

Listopad 2017 r.

Listopad 2018 r.  

Przeciętne  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys.

256,3

258,4

Bezrobotni zarejestrowani

tys.

80,1

71,0

Bezrobocie rejestrowe (%)

%

9,8

8,6

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2018 r. ukształtowało się na poziomie 258,4 tys. osób, tj. o 0,8 % wyższym niż przed rokiem.
St
opa bezrobocia rejestrowanego
wyniosła 8,6 %, tj. 1,2 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu września 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 71,0 tys. osób i była o 9,1 tys. osób mniejsza niż w listopadzie 2017 r. (o 11,3 %) i o 1,5 tys. osób większa (o 2,2 %) niż w październiku 2018 r.  Kobiety stanowiły 61,4 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 60,6 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu listopada 2018 r. ukształtowała się na poziomie 8,6 %  (w kraju była niższa o 2,9 p. proc.).
W stosunku do listopada 2017 r. była niższa o 1,2 p. proc., a w porównaniu z październikiem 2018 r. była wyższa o 0,1 p. proc.. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (10,1 %) oraz na równi z województwem podkarpackim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1 %).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w listopadzie 2018 nadal należały powiaty:  radziejowski (16,4 % wobec 18,1 % w listopadzie 2017 r.), lipnowski (16,0 % wobec 17,4 %) oraz włocławski (15,7% wobec 18,1%), a o najniższej Bydgoszcz (3,6 %, wobec 4,0%) oraz Toruń (4,6%, wobec 5,2 % przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu we Włocławku (2,7 p.proc.) oraz powiecie włocławskim  (o 2,4 p.proc.).
W listopadzie 2018 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 9,8 tys. osób bezrobotnych, tj. o 13,6% mniej niż przed rokiem, i o 4,5% mniej niż w październiku 2018 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie  2018 r., Bydgoszcz styczeń 2019 r. 

 

 

Oprac. M. Ryłow K-P COIpowrót do góry