Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy

Kategoria

Jednostka

Wrzesień 2017 r.

Wrzesień 2018 r.  

Przeciętne  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys.

256,5

259,4

Bezrobotni zarejestrowani

tys.

82,3

70,1

Bezrobocie rejestrowe (%)

%

10,1

8,6

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2018 r. ukształtowało się na poziomie 259,4 tys. osób, tj. o 1,0 % wyższym niż przed rokiem.
St
opa bezrobocia rejestrowanego
wyniosła 8,6 %, tj. 1,5 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu września 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 70,1 tys. osób i była o 12,2 tys. osób mniejsza niż we wrześniu 2017 r. (o 14,9 %) i o 0,5 tys. osób mniejsza (o 0,8 %) niż w sierpniu 2018 r.  Kobiety stanowiły 62,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 61,2 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu września 2018 r. ukształtowała się na poziomie 8,6 %  (w kraju była niższa o 2,9 p. proc.).
W stosunku do września 2017 r. była niższa o 1,5 p. proc., a w porównaniu z sierpniem 2018 r. pozostała na niezmienionym poziomie. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (9,9 %). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,2 %).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia we wrześniu 2018 nadal należały powiaty:  radziejowski (15,8 % wobec 18,2 % we wrzesniu 2017 r.), lipnowski (15,5 % wobec 17,3 %) oraz włocławski (15,0% wobec 18,0%), a o najniższej Bydgoszcz (3,6 %, wobec 4,2%) oraz Toruń (4,7%, wobec 5,4% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu we Włocławku oraz powiecie włocławskim  (o 3,0 p.proc.).
We wrześniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 10,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 14,5% mniej niż przed rokiem, i o 10,2% więcej niż w sierpniu 2018 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego ww wrześniu  2018 r., Bydgoszcz październik 2018 r. 

 

 

Oprac. M. Ryłow K-P COIpowrót do góry