Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy

Kategoria

Jednostka

Grudzień 2015 r.

Grudzień 2016 r.  

Przeciętne  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys.

244,7

249,0

Bezrobotni zarejestrowani

tys.

107,3

98,5

Bezrobocie rejestrowe (%)

%

13,2

12,1

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2016 r. ukształtowało się na poziomie 249,0 tys. osób, tj. o 1,7 % wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,0 % w grudniu 2015 r.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,1%, tj. o 1,1 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 98,5 tys. osób i była o 8,7 tys. osób mniejsza niż w grudniu 2015 r. (o 8,1%) i o 3,3 tys. osób większa (o 3,5 %) niż w listopadzie 2016 r. Kobiety stanowiły 57,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 56,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. ukształtowała się na poziomie 12,1%  (w kraju była niższa o 3,8 p. proc.).
W stosunku do grudnia 2015 r. była niższa o 1,1 p. proc., a w porównaniu z listopadem 2016 r. wyższa o 0,4 p. proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (14,2%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (5,0%).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w grudni 2016 nadal należały powiaty:  włocławski (22,2%, wobec 23,3% w grudniu 2015 r.) lipnowski i radziejowski (po 20,8%, wobec odpowiednio 20,3% oraz 21,7%), a o najniższej Bydgoszcz (4,8%, wobec 5,4%) oraz Toruń (6,1%, wobec 6,9% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się w 22 powiatach, w największym stopniu w powiatach:  golubsko-dobrzyńskim (o 2,8 p.proc.) oraz świeckim (o 1.9 p.proc.).
W grudniu 2016 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 13,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 19,6% mniej niż przed rokiem i o 7,9% więcej niż w listopadzie 2016 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2016 r., Bydgoszcz  styczeń 2017 r. 

 

 

Oprac. M. Ryłow K-P COIpowrót do góry