Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstwplanujących inwestycję w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstwplanujących inwestycję
w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

PomorskaSpecjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej napreferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej wformie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejącychprzedsiębiorstw, jak i nowych projektów. Firma, która dołączy do PomorskiejSpecjalnej Strefy Ekonomicznej, skorzysta z ulg podatkowych oraz otrzymawsparcie na każdym etapie inwestycji. Pomorska SSE oferuje również międzyinnymi opiekę poinwestycyjną, promocję na rynku polskim i zagranicznym, wsparciew znalezieniu wykwalifikowanej kadry a także pomoc w nawiązywaniu współpracy zfirmami, uczelniami i samorządem.

JAK TO DZIAŁA? Przedsiębiorca,aby uzyskać decyzję o wsparciu, musi spełnić kryteria jakościowe orazilościowe. Jeżeli są one spełnione - uzyskuje decyzję o wsparciu w PomorskiejSpecjalnej Strefie Ekonomicznej i otrzymuje pomoc publiczną w postacizwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procentwydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Schemat strefa 1

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalnekoszty inwestycji (czyli planowane nakłady inwestycyjne) uzależnione od stopybezrobocia w danym mieście. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciemna nowe inwestycje zalicza się m.in. koszt nabycia nieruchomości i budynków,koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty budowy zakładu z haląprodukcyjną i zapleczem biurowo-socjalnym, zakup maszyn i urządzeń (także wformie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne związane ztransferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how inieopatentowanej wiedzy technicznej

Mapa strefa pomoc publiczna

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunkizgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Należą do nich kryteriazrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryteria zrównoważonego rozwojuspołecznego. Te kryteria to między innymi posiadanie statusu MŚP, inwestycja wlokalizacje o wysokim poziomie bezrobocia, współpraca ze szkołami branżowymi,wspieranie rozwoju pracowników przedsiębiorstwa, inwestycje w projektywspierające branże w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną.Łącznie kryteriów jest 10 i przedsiębiorca w województwie kujawsko-pomorskimwybiera 5 które spełni.

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji owsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydaniadecyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

 Procedura wejścia COI

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Ustawa skierowana jest przede wszystkimdo przedsiębiorstw działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu orazw sektorze przemysłowym. Ustawa wyklucza niektóre rodzaje działalności, naktóre decyzja o wsparciu nie może zostać wydana:

Lista wykluczonych dziłalności ze wsparcia PSSE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Biuro Toruń

tel.56 653 00 47

 

e-mail

j.gasek@strefa.gda.pl

k.adamska@strefa.gda.pl

 

 

Ulotka o zasadach wsparcia nowych inwestycji.powrót do góry