Dofinansowanie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw


Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Dofinansowanie na proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące:- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo - realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie:  

od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r  

Zapraszamy!

 

oprac. M.Ryłow COI WK-PŹródło: PARP
Data dodania: 2016-06-23
» powrót