Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r.


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misję gospodarczą do Niemiec w terminie 5-8 maja 2015 r. dla przedsiębiorców z branży meblarskiej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Ramowy program misji obejmuje: udział jako zwiedzający w Międzynarodowych Targach dla Przemysłu Meblowego i Wykańczania Wnętrz INTERZUM w Kolonii, wizytę studyjną w przedsiębiorstwie branżowym oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży meblarskiej – producentów mebli i akcesoriów meblowych (w szczególności PKD sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 31 Produkcja mebli, a także innych producentów jeżeli wykażą ścisłe powiązane z ww. branżą), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa. Pierwszeństwo do udziału w misji mają przedsiębiorcy nie zakwalifikowani do uczestnictwa w Misji gospodarczej realizowanej w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” lub innego projektu realizowanego w ramach działania 5.5 RPO WK-P w 2014 lub 2015 r.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis. W związku z udziałem w wyjeździe, pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie powinna przekroczyć 8.450,00 zł.


Liczba firm objętych wsparciem: 10


Przedsiębiorca składa następujące dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami:
1) formularz deklaracji uczestnictwa, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej);
2) formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do wskazanego Regulaminu;
3) oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do wskazanego Regulaminu wraz z kserokopiami wszystkich otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis;
4) odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS/zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane, pojedyncze strony zaparafowane, a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem  przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r."
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2015 r. o godz. 15.30
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Organizator Misji gospodarczej (Województwo Kujawsko-Pomorskie) zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia i złożenia dodatkowych wyjaśnień i informacji dot. profilu firmy, charakterystyki jej działalności i potencjału. W przypadku niezłożenia uzupełnień w wyznaczonym przez Organizatora terminie, wniosek zostanie odrzucony ze względu na braki formalne.

W Misji gospodarczej może wziąć udział jeden przedstawiciel danego przedsiębiorcy. Organizator gwarantuje transport, noclegi, wyżywienie, pokrywa koszty ubezpieczenia, organizacji spotkań i udziału w targach. Kosztami przedsiębiorcy będzie: dieta oddelegowanego pracownika, przygotowanie własnych materiałów promocyjnych oraz ewentualne inne wydatki związane z uczestnictwem w targach nie objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

Językiem wiodącym Misji będzie język angielski. Dopuszcza się udział przedstawiciela przedsiębiorcy posługującego się językiem niemieckim.


Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji gospodarczej zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęconej funduszom europejskim www.mojregion.eu, stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora www.coi.kujawsko-pomorskie.pl po zakończeniu naboru.
Informacja o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji gospodarczej zostanie również przesłana drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany przez przedsiębiorcę w formularzu deklaracji uczestnictwa.


Z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do udziału w Misji gospodarczej zostanie podpisana umowa o finansowaniu uczestnictwa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych.


Kontakt:
- Daria Mierczyńska d.mierczynska@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 206, 883 359 298;
- Maciej Kanabaj m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 481.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze
Regulamin uczestnictwa
Zał. 1. Formularz deklaracji uczestnictwa.
Zał. 2. Kryteria rekrutacji.
Zał. 3. Wzór umowy.
Zał. 4. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.
Zał. 5. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Zał. 6. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomoce de minimis lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis.
Zał. 7. Sprawozdanie merytoryczne.
Zał. 8. Oświadczenie o zawarciu kontraktów handlowych.

 oprac. D. Mierczyńska K-P COIŹródło: informacja własna
Data dodania: 2015-01-12

Załączniki:
1. Ogłoszenie o naborze - rozmiar: 241,40 KB
2. regulamin uczestnictwa - rozmiar: 265,42 KB
3. Zał. 1. Formularz deklaracji uczestnictwa. - rozmiar: 361,47 KB
4. Zał. 2. Kryteria rekrutacji. - rozmiar: 289,01 KB
5. Zał. 3. Wzór umowy. - rozmiar: 268,23 KB
6. Zał. 4. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis. - rozmiar: 213,10 KB
7. Zał. 5. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o... - rozmiar: 479,23 KB
8. Zał. 6. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomoce de minimis... - rozmiar: 316,93 KB
9. Zał. 7. Sprawozdanie merytoryczne. - rozmiar: 331,78 KB
10. Zał. 8. Oświadczenie o zawarciu kontraktów handlowych. - rozmiar: 316,93 KB
» powrót