Kolejna ważna inwestycja w Bydgoszczy - budowa ul. Nowokieleckiej


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn. ,,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Kolejna ważna inwestycja w Bydgoszczy - budowa ul. Nowokieleckiej


Realizowany projekt przyczyni się do bezpośredniego skomunikowania terenów inwestycyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz pośrednio wpłynie na poprawę warunków transportowych w odniesieniu do Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, co przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Wybudowana infrastruktura poprawi dostępność komunikacyjną dla terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 324 ha.

Głównym celem przedmiotowego projektu obejmującym korzyści długoterminowe widoczne dla beneficjentów pośrednich, który zostanie osiągnięty po realizacji inwestycji, jest szeroko rozumiany rozwój społeczno – gospodarczy Miasta Bydgoszczy. Elementem bezpośrednio wpływającym na osiągnięcie przedstawionego celu jest stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez przyciąganie nowych inwestorów. Poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu wpłynie na poziom inwestycji w tym inwestycji zagranicznych. Dostosowanie terenów do potrzeb inwestorów, będzie stanowić centrum bazy ekonomicznej oraz znaczące miejsce pracy dla mieszkańców Bydgoszczy oraz całego regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi 12.846.038,69 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 12.541.227,35 zł
, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  10.660.643,24 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji projektu: 01.03.2010 r. – 31.08.2015 r.

 


oprac. M. Ryłow COI-WK-P

 

 


Źródło: ZDMiKP w Bydgoszczy
Data dodania: 2014-09-30

Załączniki:
1. informacja.doc - rozmiar: 259,07 KB
» powrót