Nabór uzupełniający na misję gospodarczą do Niemiec w terminie 24-27 listopada* 2014 r. dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej


W związku z brakiem wpływu wystarczającej liczby ofert spełniających kryteria formalne dla naboru na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 24 27 listopada 2014 r., Województwo Kujawsko Pomorskie ponownie ogłasza nabór na przedmiotową misję gospodarczą.
Nabór uzupełniający na misję gospodarczą do Niemiec w terminie 24-27 listopada* 2014 r. dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór uzupełniający na misję gospodarczą do Niemiec w terminie 24-27 listopada* 2014 r. dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowany jest udział jako uczestnik w targach EuroMold we Frankfurcie, wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej (PKD sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych lub 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa.

Pierwszeństwo do udziału w misji mają przedsiębiorcy nie zakwalifikowani do uczestnictwa w misjach gospodarczych organizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego (przed 1 maja 2014 Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i spełniający pozostałe kryteria uczestnictwa. Pozostali przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w powyższej misji gospodarczej tylko w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych objętych preferencją.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego,  
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413

z dopiskiem na kopercie:

Rekrutacja na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 24-28 listopada 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  29 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury znajdują sie w załącznikach.

Zapraszamy!!

oprac. M. Ryłow COI WK-P

Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-08-20

Załączniki:
1. nabor-dodatkowy_3_niemcy.pdf - rozmiar: 242,79 KB
2. regulamin03.docx - rozmiar: 108,24 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa07.doc - rozmiar: 350,21 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji07.pdf - rozmiar: 297,04 KB
5. zal.-3-wzor-umowy_niemcy02.pdf - rozmiar: 287,72 KB
6. zalacznik-nr-4-do-regulaminu.doc - rozmiar: 306,69 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu08.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu08.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu08.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu08.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót