Dodatkowy nabór na misję IT do Chicago!


W związku z brakiem wpływu wystarczającej liczby ofert spełniających kryteria formalne dla naboru na misję gospodarczą do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z branży IT w terminie 14 18 października 2014 r., Województwo Kujawsko Pomorskie ponownie ogłasza nabór na przedmiotową misję gospodarczą.
Dodatkowy nabór na misję IT do Chicago!

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misję gospodarczą do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w terminie 14-18 października* 2014 r. dla przedsiębiorców z branży IT, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowana jest wizyta na Chicago Idea Week, udział w spotkaniach z firmami polonijnymi z obszaru Chicago oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi z sektora IT.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży IT (PKD sekcja J Informacja i komunikacja, dział 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana lub dział 63 Działalność usługowa w zakresie informacji ), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoDepartament Rozwoju RegionalnegoPlac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413

z dopiskiem na kopercie Rekrutacja na misję gospodarczą do Chicago dla przedsiębiorców z branży IT w terminie 14-18 października 2014 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa **16 lipca 2014 r. o godz. 15.30
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje i dokumenty do wypełnienia znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia poniżej. 

Oprac. M Ryłow COI WK-P 

 

 

Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-07-02

Załączniki:
1. nabor_usa_dodatkowy.pdf - rozmiar: 243,49 KB
2. regulamin06.pdf - rozmiar: 265,56 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa04.doc - rozmiar: 350,21 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji04.pdf - rozmiar: 298,78 KB
5. zal.-3-wzor-umowy_usa.pdf - rozmiar: 289,04 KB
6. zalacznik-nr-4-do-regulaminu05.pdf - rozmiar: 362,44 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu05.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu05.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu05.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu05.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót