"Regionalna Giełda Pracy – Dni Kariery” - konkurs ofert


Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kieruje zaproszenie do złożenia oferty na bezpłatny udział jako partner merytoryczny przy realizacji projektu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pn. "Regionalna Giełda Pracy – Dni Kariery”, który zostanie zrealizowany w dniu 05 czerwca 2014 r. na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przemysłowego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
"Regionalna Giełda Pracy – Dni Kariery” -  konkurs ofert
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: posiadają wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 realizację, odpowiadającą swoim rodzajem ww. przedmiotowi zapytania, dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi (wykształceniem kierunkowym, adekwatnym do rodzaju i zakresu czynności przewidzianych do wykonania w toku realizacji przedmiotu zapytania), odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (z wykształceniem kierunkowym, adekwatnym do rodzaju i zakresu czynności przewidzianych do wykonania w toku realizacji przedmiotu zapytania oraz minimum 3 letnim oświadczeniem zawodowym w tym kierunku).

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków przedstawi on dokumenty wymienione w części E, punkcie 2 niniejszego zapytania (szczegóły w załącznikach do niniejszego ogłoszenia).

Ofertę w formie pisemnej (osobiście, w formie listu lub elektronicznie) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Departamencie Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego, w biurze Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) pod adresem: 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 415, e-mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl 

 

 Oprac. M.Ryłow COI WK-P  Źródło: Informacja własna
Data dodania: 2014-04-24

Załączniki:
1. 1-zapytanie-ofertowe.docx - rozmiar: 18,36 KB
2. 1-zal.1.docx - rozmiar: 18,32 KB
3. 1-zal.2.docx - rozmiar: 15,84 KB
4. 1-zal.3.docx - rozmiar: 14,72 KB
» powrót