Konkurs na dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w 2012 roku


Bezpośrednim celem Konkursu jest wsparcie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych lub rozwoju już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości” (AIP), które rozwijają przedsiębiorczość wśród młodzieży akademickiej, aktywizują i podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.
Konkurs na dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w 2012 roku

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu polegającego na utworzeniu lub rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.


Wnioski o dofinansowanie AIP mogą składać:

1.     jednostki ogólnouczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat uczelni,

2.     spółki handlowej lub fundacji, działającej w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 20 000 PLN
Dofinansowane mogą być (zgodnie z Instrukcją):

·        ­ wydatki na opłaty związane z założeniem inkubatora (sporządzenie umowy inkubatora, opłaty notarialne, opłaty za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowanie statutu, regulaminu działania itp.),

·        opracowanie oraz druk lub inny sposób wytworzenia materiałów promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane projekty (plakaty, ulotki, bannery, gadżety promocyjne, ogłoszenia w prasie itp.),

·        przeprowadzenie akcji promujących inkubator, działające w nim firmy i realizowane projekty,

·        przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie edukacyjno-informacyjnych programów szkoleniowych i doradczych z zakresu przedsiębiorczości dla osób działających w firmach - lokatorach inkubatora i osób zaangażowanych wprowadzenie inkubatora i obsługę firm działających w inkubatorze (poza kosztami związanymi z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdem uczestników szkolenia),

·        instalację łączy internetowych oraz rozbudowę sieci internetowej,

·        zakup oprogramowania biurowego i licencji na jego użytkowanie,

·        zakup oprogramowania specjalistycznego i licencji na jego użytkowanie,

·        zakup dostępu do baz danych informacji prawnej, gospodarczej i handlowej,

·        zakup sprzętu komputerowego,

·        zakup podstawowego wyposażenia biurowego - do łącznej wysokości nieprzekraczającej 3 500 PLN brutto.

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (1 egzemplarz wersji papierowej oraz 1 wersja elektroniczna na nośniku danych, będąca skanem podpisanych dokumentów w wersji papierowej, zapisana w formacie pdf) w zamkniętej kopercie na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa.

Wniosek należy dostarczyć listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki, podając na kopercie: adres jak wyżej, tytuł „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości” oraz pełną nazwę i adres Wnioskodawcy.

Wnioski należy przesyłać (decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki) lub składać osobiście najpóźniej do dnia 9maja 2012 r. do godziny 16.00.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wnioskodawca może wprowadzić zmiany we wniosku tylko przed upływem terminu składania wniosków.


Wniosek podpisuje/podpisują osoba/osoby upoważniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy. Dopuszcza się pełnomocnictwo do podpisania wniosku. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Katarzyna Vitkovska
(Departament Instrumentów Wsparcia) pod numerem telefonu (0-22) 693 57 13 lub adresem e-mail: katarzyna.vitkovska@mg.gov.pl

DOKUMENTY
- Regulamin konkursu (pobierz plik .pdf)
Załączniki do regulaminu:
- Wniosek o dofinansowanie AIP (pobierz plik .doc)
- Karta oceny formalnej (pobierz plik .pdf)
- Karta oceny merytorycznej (pobierz plik .pdf)
- Wzór umowy (pobierz plik .pdf)
- Wytyczne do sprawozdania finansowego (pobierz plik .pdf)Źródło: www.mg.gov.pl
Data dodania: 2012-04-04
» powrót