Rusza Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości


Konkurs ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rusza Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich 2 latach.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw do 18 maja 2012 r. Następnie jury wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

- Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet. (Przykłady:działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko);

- Inwestowanie w umiejętności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za działania na szczeblu regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich. (Przykłady:promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych itp.);

- Rozwój środowiska biznesowego: Nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynaniai rozwijania działalności, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw. (Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu);

- Wspieranie internacjonalizacji biznesu: Nagroda ta przyznawana jest za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, do korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i poza wspólnotowe na większą skalę. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną);

- Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii.W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczośćwśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności. Inicjatywy wspierające rozwiązania biznesowe związane z radzeniem sobie z problemami ochrony środowiska i zmiany klimatu, na przykładczyste i zielone technologie).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2012 r. podczas uroczystej ceremonii. Jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.

Aby wziąć udział w Konkursie…

Na początku etapu krajowego Konkursu, należy opisując swój projekt w formularzu zgłoszeniowym wykazać,w jaki sposób zrealizowane już przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwieniarozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do Konkursu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jestprzez Urzędy Marszałkowskie (UM) poszczególnych województw. Termin naboru projektów w fazie krajowej zakończy się w dniu 18maja br.

Następie z przekazanych przez UM projektów jury wybierze maksimum dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Wyniki Konkursu fazy europejskiej ogłoszone zostaną podczas uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci nominowani przez poszczególne kraje.

Zapraszamy również do odwiedzinstrony internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm,na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie.Źródło: na podstawie informacji z www.mg.gov.pl
Data dodania: 2012-04-03

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy - rozmiar: 258,83 KB
2. Regionalne punkty kontaktowe w urzędach marszałkowskich - rozmiar: 35,31 KB
» powrót