Inwestorzy zagraniczni dobrze oceniają Polskę


Zagraniczni inwestorzy doceniają w Polsce wysoki popyt wewnętrzny, dostępność wykwalifikowanej kadry i stabilność polityczną – to wnioski wynikające z najnowszego raportu nt. klimatu inwestycyjnego w Polsce. Ogólna ocena atrakcyjności inwestycyjnej kraju jest najwyższa w historii badania.
Inwestorzy zagraniczni dobrze oceniają Polskę

Badanie klimatu inwestycyjnego ma charakter cykliczny. Co roku PAIiIZ zwraca się do zagranicznych firm działających w Polsce z prośbą o dokonanie oceny warunków do inwestowania w kraju. W tegorocznej, piątej edycji badania sześciu na dziesięciu respondentów oceniło klimat inwestycyjny w Polsce jako bardzo dobry lub dobry. Średnia ocena, która wyniosła 3,59, jest najwyższą od 2007 r. kiedy przeprowadzono pierwsze badanie.

Najwyżej oceniono wielkość rynku (ocena 4,04). Drugi najwyżej oceniany składnik klimatu inwestycyjnego to dostępność wykwalifikowanych pracowników (ocena 3,88). Trzy czwarte badanych oceniło go dobrze lub bardzo dobrze.

Obecnie dobrze lub bardzo dobrze postrzega go ponad 2 razy więcej osób niż w 2007r co stanowi jeden z najwyższych wzrostów oceny.Kolejny najwyżej oceniany aspekt w obecnej fali badania to stabilność polityczna (ocena 3,84). Niemal trzy czwarte badanych podsumowało ją jako dobrą lub bardzo dobrą,  podczas gdy jeszcze 5 lat temu była jednym z pięciu najsłabszych składników. W ciągu pięciu lat ocena stabilności politycznej wzrosła o 1,6 co jest największym wzrostem spośród wszystkich badanych obszarów w tym okresie.

Obciążenia fiskalne zostały ocenione dobrze lub bardzo dobrze przez co czwartego badanego, co stanowi ponad dwukrotnie lepszy wynik niż w roku ubiegłym. Stosunkowo dobrze oceniono wysokość CIT, gorzej VAT, a szczególnie nisko ZUS, przy czym ocena tego ostatniego obciążenia fiskalnego a także PIT systematycznie rośnie.

Najgorzej ze wszystkich obszarów inwestorzy postrzegają infrastrukturę, a dokładniej infrastrukturę drogową. Należy jednak zauważyć, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat ocena tego aspektu wzrastała systematycznie - z 1,6 w 2007 r. do 2,3 obecnie. Infrastruktura telekomunikacyjna jest widziana znacznie lepiej - ponad połowa badanych oceniła ją dobrze a dalsze 13% bardzo dobrze.

Przepisy prawa to drugi najgorzej oceniany obszar, któremu tylko co piąty badany (21%) wystawił notę pozytywną. W ramach tego składnika najlepiej osądzane są przepisy ochrony praw autorskich oraz przepisy prawa pracy. Zdecydowanie gorzej - prawo zamówień publicznych i przepisy podatkowe. W przypadku przepisów prawa odsetek ocen negatywnych przewyższa odsetek pozytywnych, mimo, że ocena wzrosły od zeszłego roku. Nota końcowa dla tego obszaru to 2,88.

Ponad połowa respondentów ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę z administracją lokalną. Administracji centralnej wyższe oceny wystawiają duże firmy. Podobnie jak większość objętych badaniem obszarów, również ten zyskał w aktualnej edycji badania noty nieco lepsze niż w latach poprzednich.

Ogólny klimat inwestycyjny w Polsce w roku 2011 zastał oceniony jako dobry, awansując z dostatecznego z roku 2010. Obecna średnia ocen jest najwyższa od 2007 r. Inwestorzy najbardziej doceniają wielkość rynku, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz stabilność polityczną Polski. Najgorzej oceniony przez respondentów został stan infrastruktury oraz jasność i spójność przepisów prawnych.

Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor (kliknij)

Źródło: PAIiIZ
Data dodania: 2011-11-04
» powrót