Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011


Polska szóstym najatrakcyjniejszym na świecie miejscem do lokowania inwestycji. Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011 ogłoszony został 26 lipca br. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011

Zdecydowany awans w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w tegorocznym Raporcie UNCTAD (5 oczek w górę z pozycji 11. w 2010) potwierdza coraz silniejszą pozycję Polski na światowej arenie inwestycji - wyprzedzają nas głównie światowe potęgi jak Chiny i USA, a za Polską uplasowały się Niemcy i Wielka Brytania. Mimo spadku napływu inwestycji do Polski w 2010 r. (z 13,7 do 9,7 mld USD) obecnie wyraźnie widać tendencje wzrostowe w napływie projektów zagranicznych - wartość napływu BIZ po 5 miesiącach 2011 r. wyniosła 4,2 mld EUR co stanowi 86% wartości BIZ z pierwszych 5 miesięcy 2010 roku i 62% napływu z całego 2010 roku. W kontekście europejskim trend ten odnotowany został już w corocznym badaniu Atrakcyjności Inwestycyjnej Europy publikowanym co roku przez E&Y, które wykazało, że w 2010 r. Polska odnotowała najwyższy wzrost liczby projektów BIZ w całej Europie. W 2010 zrealizowano 40% więcej projektów inwestycyjnych niż w roku 2009.

Ogólne pozytywne trendy znajdują swoje odbicie w działalności Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która zamknęła w I półroczu 2011 r. projekty, których łączna wartość wynosi ponad 2 razy więcej niż przed rokiem - wzrost o 124% z 377,24 mln EUR w I poł. 2010 r. do 845,5 mln EUR w I poł. 2011 r. Znacznie wzrosła też średnia wartość zakończonego projektu - 32,5 mln EUR w I poł. 2011 r. wobec 12,9 mln EUR w I poł. 2010 r. oraz liczba tworzonych miejsc pracy - wzrost o 7% z 6 046 w I poł. 2010 r. do 6 494 w I poł. 2011 r.

Świetna pozycja Krakowa, który uznany został przez UNCTAD za najlepsze miejsce dla rozwoju projektów BPO w kategorii Locations for global services outsourcing: Top 10 emerging cities potwierdzają konsolidujący się trend postrzegania polskich miast jako najlepszych światowych lokalizacji dla działań związanych z usługami dla biznesu. Raport potwierdza, że dostępność i efektywność wykwalifikowanych pracowników, otoczenie biznesowe, niskie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a także przejrzystość polskiego systemu prawno-finansowego zyskują coraz szersze uznanie wśród szefów działów rozwoju firm lokujących biznes na całym świecie. Dzięki podobnej charakterystyce również Warszawa plasuje się wśród 15 najlepszych lokalizacji dla biznesu wg amerykańskiego Magazynu Fortune.

Tegoroczny Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD prognozuje wzmocnienie dynamiki przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2011 i szacuje ich wzrost z 1,4 do 1,6 bilionów USD, a więc do średniej sprzed kryzysu. W 2012 i 2013 szacowany przepływ BIZ powinien osiągnąć odpowiednio 1,7 bilionów USD i 1,9 bilionów USD. Wśród przesłanek pozwalających spodziewać się wzrostu światowych BIZ autorzy raportu wymieniają: rosnące rezerwy finansowe korporacji transnarodowych, wynikające w dużej mierze z powstrzymywania inwestycji w trakcie kryzysu; restrukturyzację wielu firm wymuszoną przez kryzys (w tym przenoszenie działalności do tańszych miejsc i rosnąca rola BPO, widoczna silnie na przykładzie Polski); rosnącą wycenę giełdową spółek (inwestorzy będą kupować zanim ceny wzrosną jeszcze bardziej); wyzbywanie się udziałów w firmach, przejętych przez państwa w ramach działań antykryzysowych. Po stronie odbiorców inwestycji, trwające restrukturyzacje korporacyjne oraz przemysłowe, prywatyzacja wynikająca z równowagi fiskalnej i rozwijanie programów pomocy państwa oraz wzrost gospodarek wschodzących powinny stworzyć nowe możliwości inwestycyjne. Powrót światowych przepływów inwestycji do spodziewanego poziomu utrudnić mogą czynniki ryzyka, takie jak nieprzewidywalność globalnego zarządzania gospodarczego, możliwy powszechny kryzys zadłużenia oraz nierównowagi fiskalnej i finansowej sektora w niektórych krajach rozwiniętych, jak i wzrost inflacji oraz oznaki przegrzania w największych gospodarkach wschodzących.

W roku 2010 wzrost gospodarek wschodzących, będący nową siłą napędową BIZ stał się bardziej widoczny. Po raz pierwszy kraje rozwijające się oraz gospodarki przechodzące transformację wchłonęły ponad połowę globalnego napływu BIZ. Ponadto grupa ta inwestuje coraz więcej w formie BIZ - w 2010 miał miejsce 21% przyrost inwestycji z tych krajów i stanowią one obecnie 29% globalnych BIZ. Sześć gospodarek rozwijających się oraz przechodzących transformacje znalazło się wśród 20 największych inwestorów na świecie.

Pod względem sektorowym zanotowano spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wszystkich głównych sektorach usług (usługi biznesowe, finanse, transport i łączność), choć w różnym tempie. Wzrósł natomiast udział inwestycji zagranicznych w sektorze produkcyjnym, poza elektroniką i sektorem metalowym, i stanowił prawie połowę wszystkich inwestycji zagranicznych - światowe fuzje i przejęcia oraz projekty typu greenfield. Przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny pozostał odporny na kryzys, podczas gdy sektor żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, wyrobów włókienniczych i odzieży oraz samochodów powróciły w 2010 r. do stanu sprzed kryzysu. BIZ kierowane do przemysłu wydobywczego, sektora, który nie powinien być dotknięty kryzysem odnotował wyraźny spadek, mimo rosnącego zapotrzebowania na surowce i zasoby energetyczne.

 

Treść raportu tutajŹródło: PAIiIZ
Data dodania: 2011-09-13
» powrót