Pakiet antykryzysowy obowiązuje


W dniu 22 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035 z 2009r.). Celem ustawy jest zniwelowanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Ustawa zawiera rozwiązania z zakresu prawa pracy służące uelastycznieniu organizowania procesu pracy w dostosowaniu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy, a także mające sprzyjać godzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym pracownika.

W dniu 22 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035 z 2009r.). Celem ustawy jest zniwelowanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego. Ustawa  zawiera rozwiązania z zakresu prawa pracy służące uelastycznieniu organizowania procesu pracy w dostosowaniu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy, a także mające sprzyjać godzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym pracownika.

Przepisy ustawy można podzielić na 3 grupy:
1. czas pracy, ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony,
2. świadczenia wypłacane pracodawcom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
3. świadczenia wypłacane pracodawcom z Funduszu Pracy.

Zmiany z grupy pierwszej (z wyjątkiem obniżenia wymiaru czasu pracy) dot. wszystkich pracodawców (którzy zawrą odpowiednie porozumienia ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników).
 
Zmiany z grupy 2. i 3. dotyczą wyłącznie pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej (potwierdzonej stosownym zaświadczeniem), po spełnieniu szeregu formalnych przesłanek, w tym: wystąpienie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej niż o 25% w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007r. do dnia 30 czerwca 2008r.; brak zaległości w opłacaniu należności publicznoprawnych (zobowiązań podatkowych, składek na poszczególne grupy ubezpieczeń społecznych).
 
Na postawie przepisów ustawy  przedsiębiorca, który znalazł się w przejściowych trudnościach finansowych może otrzymać dofinansowanie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłaty stypendiów dla pracowników. Data dodania: 2009-11-05
» powrót