Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2. - RPO


Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są następujące typy projektów:


1.  Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolnosci wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:
- rozbudowe istniejacego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
-  dywersyfikacje (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

O wsparcie mogą sie ubiegać nastepujace grupy podmiotów:
- Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działajace min. 12 miesięcy.

Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 13 368 000,00 EURO
Wielkość środków przewidziana do alokacji w PLN na dzień ogłoszenia naboru wynosi 43 024 908.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 wyniosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Konkurs ma charakter zamknięty bez preselekcji, o ktorym mowa w § 5 Trybu składania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiebiorstw Działania 5.2. Wsparcie przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstyw.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbędzie sie w terminie od 13.10.08  do  26.11.08, w dniach od poniedzialku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00, w ostatnim dniu naboru od 7.30 do godziny 12.00.
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjny uruchomiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73, pokój nr 1.
                                     
 

                            Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na kwiecień 2009 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Poddziałanie 5.2.2. wsparcie inwestycji przedsiebiorstw, który określa zasady i formę składania wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.mojregion.eu.
Następnie Instytucja zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria i stanowiące załącznik nr 5, który dostępny jest również na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.mojregion.eu.


 

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostaną zawarte. Różnice kursowe mogą spowodować, że umowy zostaną podpisane na kwoty dofinansowania niższe niż wynikające z przyjetych przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego wniosków o dofinansowanie projektów lub umowy nie zostaną podpisane dla wszystkich projektów, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostepniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu oraz na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostepne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu oraz w Punkcie Informacyjnym - tel 056 656 1100, 056 656 1050.  


  Źródło: Paweł Malagowski
Data dodania: 2008-11-04
» powrót