Konkurs na "Promocję i rozwój markowych produktów" - działanie 5.5


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu na promocję i rozwój markowych produktów - działanie 5.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 590 000 EURO – zasilą promocję i rozwój markowych produktów.

Ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów ma charakter otwarty. Procedura konkursowa nie przewiduje zastosowania preselekcji. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z pełną dokumentacją, po czym rozpoczyna się etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od dnia 8 września 2008 roku, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00.    


Ocenę merytoryczną przeprowadza komisja konkursowa, która obraduje w trzyosobowym składzie: 2 specjalistów – asesorów: w tym: 1 specjalista – asesor ds. oceny technicznej i 1 specjalista – asesor ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz 1 pracownik Urzędu Marszałkowskiego jako specjalista ds. oceny strategicznej z obszaru tematycznego dotyczącego projektu, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Sporządzana jest lista projektów, przedstawiana Zarządowi Województwa, który na jej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie podpisuje umowy z wyłonionymi w ten sposób beneficjentami.


Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl. Informacje na ten temat można także uzyskać w punkcie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się w Departamencie Polityki Regionalnej (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1) lub telefonicznie: 056 656 11 00 i 056 656 10 50. Źródło: Cezar Buczyński
Data dodania: 2008-08-04
» powrót