Poddziałanie 6.2.2 - Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych


Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 - Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

O wsparcie projektów mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, które mają uregulowane prawo własności do terenów inwestycyjnych objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Ponadto beneficjent musi zapewnić minimalny wkład własny w wysokości 15%. Dofinansowanie będzie udzielane na działania studyjno-koncepcyjne w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 40 ha (w jednym kawałku). Obejmą one, w zależności od zapotrzebowania inwestora:  
  • opracowania dot. koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia;
  • opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych;
  • opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych;
  • opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji;
  • opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego;
  • analizy formalno-prawne nieruchomości;
  • analizy kosztowe makroniwelacji (opracowań geodezyjnych);
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne;
  • projekty doradczo-promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

 

W okresie 5 lat od zakończenia projektu należy wykorzystać dokumentację z projetu.


Pula dostępnych środków do 2013 r.
wynosi 25 000 000  euro

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla I rundy aplikacyjnej wynosi 1 500 000 euro

Maksymalna kwota wsparcia udzielonego jednemu projektowi to 650 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od dnia 4 do 30 czerwca 2008r. w kancelarii Ministerstwa Gospodarki od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

z dopiskiem: 
Wniosek w ramach Poddziałania 6.2.2 PO IG.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w kancelarii DIW.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.mg.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać również, wysyłając e-mail na adres: 622.POIG@mg.gov.plŹródło: Anna Kowalska
Data dodania: 2008-06-25
» powrót