Rozpoczęcie badań kujawsko-pomorskich przedsiębiorców w ramach projektu REGIOGMINA


Zespoły badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczęły badania przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA). Projekt realizuje konsorcjum w składzie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Rozpoczęcie badań kujawsko-pomorskich przedsiębiorców w ramach projektu REGIOGMINA

Zespoły badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i SzkołyGłównej Handlowej w Warszawie rozpoczęły badania przedsiębiorców w województwiekujawsko-pomorskim w ramach projektu „Usytuowanie napoziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających woparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA). Projektrealizuje konsorcjum w składzie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła GłównaHandlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Budżet projektuto ponad 10,5 mln, w całości finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznegoSpołeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”GOSPOSTRATEG. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie metod i instrumentówwsparcia ze strony samorządów lokalnych na rzecz wzrostu konkurencyjności iinnowacyjności lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)działających w kooperacji z kluczowymi firmami.

Zespół badawczy Wydziału NaukEkonomicznych i Zarządzania UMK rozpoczynabadania ankietowe, których celem jest sporządzenie aktualnego i wiarygodnego obrazu stanusektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, który z kolei mastanowić podstawę do realizacji dalszych zadań, przewidzianych w projekcie.Stworzony obraz prezentować będzie następujące kluczowe zagadnienia:konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne MSP.Badania przeprowadzane będą metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview),na reprezentatywnej próbie około 2,4 tys. podmiotów, przez Pracownię BadańSpołecznych i Marketingowych SOMA z Torunia, w okresie od czerwca do wrześniabr. (List uwierzytelniający ).

Szkoła GłównaHandlowa rozpoczęła natomiast badania ankietowe potrzeb rozwojowych małych  i średnich przedsiębiorstw oraz oczekiwanych instrumentów wsparcia wwojewództwie kujawsko-pomorskim. W efekcie badania oraz projektu powstanąnowe rodzaje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw i zrealizowane zostaną ichpilotaże. Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a pozyskane informacje zostaną przedstawione wyłącznie w sposób zbiorczy.

Linkdo badania: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/675918?lang=pl

Wyniki badania zostaną na Państwa życzenieudostępnione formie raportu. Wypełniając ankietę w sposób przemyślany i rzetelny, przyczynią się Państwo do poprawy warunkówprowadzenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej informacje na temat projektu:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34008-powstaja-naukowe-podstawy-rozwoju-i-wzrostu-gospodarczego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33298-powstaje-program-wspierania-rozwoju-przedsiebiorczosciData dodania: 2019-06-18

Załączniki:
1. List uwierzytelniający - rozmiar: 459,01 KB
» powrót