Konkurs "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017"


Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” konkursu, którego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Konkurs "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017"

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach

1.   Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.

2.     Inwestowanie w umiejętności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.

3.      Rozwój środowiska biznesowego: W kategorii tej nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w dziedzinie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, przynoszącej korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.

4.      Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.

5.    Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do zielonych rynków oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska,kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.

6.  Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Jury konkursu europejskiego przyzna inicjatywie zgłoszonej w dowolnej kategorii nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs zostanie zorganizowany w dwóch etapach: krajowym i europejskim.

Nabór zgłoszeń z naszego regionu w etapie krajowym prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 25 maja 2017 r. Otrzymane zgłoszenia zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, gdzie zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję, która wybierze maksymalnie dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach,które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego. W etapie europejskim jury przyzna nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Wybrany również zostanie najlepszy projekt ze wszystkich zgłoszonych przez uczestniczące w Konkursie kraje. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 roku.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:  http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en

***

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w  kolejnej już edycji
Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”

***

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w terminie do dnia 25 maja 2017 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu

Plac Teatralny 2

87 – 100  Toruń

z dopiskiem na kopercie

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”

                                                                                                                                                                                                             Źródło: informacja własna
Data dodania: 2017-05-10

Załączniki:
1. formularz-2017.docx - rozmiar: 113,92 KB
» powrót